HOME  |  로그인  |  회원가입  |  Contact Us  |  한국물리학회
공지사항
제 목 (필독) 2020년 한국중학생물리대회 본 시험 접속 링크(수험표 출력, 온라인 시험 사이트, zoom 고사장)
작성자 한국물리학회
등록일 2020-09-01 조회 14732

♣ 2020년 한국중학생물리대회 수험표 출력

수험표 출력 : https://kphc.kps.or.kr/member/search2.asp
  


♣ 온라인 시험 사이트 접속 : 데스크탑, 노트북, 태블릿pc 가능

온라인 시험 사이트: http://realmain.modnexam.com/kpstest

ID: 수험번호(5자리)

      접수번호와 수험번호는 서로 다른 번호입니다.

PW: 생년월일(YYYYMMDD)

      예) 2007년 1월 13일생 ‣ 20070113

*원서접수 시 생년월일을 잘못 입력한 경우, 잘못 입력한 생년월일 그대로 사용. 시험 종료 후 메일(kpskphc@gmail.com)로 생년월일 변경신청!! 


♣ Zoom 온라인 고사장 접속 : 스마트폰(이외 장비 사용시 실격 처리될 수 있음)
  
예비테스트와 동일하게 수험번호별로 배정된 고사장으로 입장

고사장

수험번호

zoom 온라인 고사장 입장 주소

1

10001

20001-20034

https://zoom.us/j/91233397183?pwd=SFRWVWZaa1lwelNNVk1LSmRNR2lldz09

2

20035 - 20049

30001-30020

https://zoom.us/j/95725131115?pwd=UmNZSE05bXBRVzY0YU5BVjgvR0Z5QT09

3

30021 - 30055

https://zoom.us/j/94131695436?pwd=cmxKWnJrZTc0QXlNcXFLZ3ovVjhOdz09

4

30056 - 30090

https://zoom.us/j/96173212174?pwd=MmxLNy9WV1lWNUxXK25tMVJqVC9pdz09

5

30091 - 30125

https://zoom.us/j/99641662500?pwd=T1R5VlVaMXQyZ3FFdkF6bG15d004Zz09

6

30126 - 30140

40001-40020

https://zoom.us/j/94590388298?pwd=VDgrZWd6SkYvNDE1VU9qY1d5dGliQT09

7

40021 - 40055

https://zoom.us/j/96306312332?pwd=Umx1WloxZzFiN0FUaXZ3Z1NIYXJWZz09

8

40056 - 40090

https://zoom.us/j/97534938945?pwd=eW1HdlJ3cGtrTlYzNDJ5VzhGRlZoQT09

9

40091 - 40125

https://zoom.us/j/91222395378?pwd=c1pMSnl0NDNCcVZ3TFZuWEV6Mjk4Zz09

10

40126 - 40160

https://zoom.us/j/93855825147?pwd=T2VjSHJGeE9ueVVYYzhBdXRnWlBKUT09

11

40161 - 40195

https://zoom.us/j/99575322053?pwd=c1NUcXFoVlc5eWJKckNPQWd3aHIxZz09

12

40196 - 40230

https://zoom.us/j/99807849702?pwd=OUhlR0YvMlI1UVZvTXcydDRUSGdGQT09

13

40231 - 40265

https://zoom.us/j/97269851238?pwd=ZVppYm1pWkxZbUI3NWprQXc3a2tidz09

14

40266 - 40300

https://zoom.us/j/96760813432?pwd=dG1yZlZYNHJnM2VVUXdFOStlbTgyQT09

15

40301 - 40335

https://zoom.us/j/96246295393?pwd=dTcwYmV0N3RQaDdNbmYvZnE4N3VuUT09

16

40336 - 40370

https://zoom.us/j/97128631201?pwd=ckE4elhMeXpZWXBzcFI0V0Q2QWxzdz09

17

40371 - 40405

https://zoom.us/j/94078334044?pwd=L0wrOTVyck1DT2F3QnVNaTUrc0x2UT09

18

40406 - 40440

https://zoom.us/j/98648953419?pwd=S0wzZGM1ZkpVQ3QramZoNlJCQVJPUT09

19

40441 - 40475

https://zoom.us/j/95977716618?pwd=aDhBbWZPbnlnZGxkWlZWRkxSNWJmZz09

20

40476 - 40510

https://zoom.us/j/97713623351?pwd=cWwwQTNuUHhWWDlpeWhOZ0lOa1VGUT09

21

40511 - 40545

https://zoom.us/j/99244201643?pwd=UlNJVis5YW1vL0Vkc3BwMngrTTNUQT09

22

40546 - 40580

https://zoom.us/j/95412883244?pwd=UmNEMW94dTFZaE1VSFJINitrNXgwUT09

23

40581 - 40615

https://zoom.us/j/93278236421?pwd=dEo1d2tnYUIxbHBhVHg3ZzJYRDdwQT09

24

40616 - 40650

https://zoom.us/j/92248978990?pwd=clhFclAvc1pBT0p5OWVqZHJhUlRhUT09

25

40651 - 40685

https://zoom.us/j/94136049744?pwd=QzNqYUw5NnlzR2Q3a2locnUxY3VNdz09

26

40686 - 40720

https://zoom.us/j/98040020597?pwd=ZnRUaVJpUkI3ZXR6UGttZU1Ecmk1Zz09

27

40721 - 40755

https://zoom.us/j/99173430291?pwd=Vmp3VjJXc3N0TE5pcGg5a0grSzhNUT09

28

40756 - 40790

https://zoom.us/j/91990633808?pwd=bE1BV2J3YkkvREtEazNEbDF2Z2JNZz09

29

40791 - 40825

https://zoom.us/j/99157998405?pwd=Y0hGSG4rUlBiM3E0Wnk2UWwrWkl0UT09

30

40826 - 40860

https://zoom.us/j/98406148144?pwd=NXBqUmdNeE5OdjRoUzZvcVdOaGZMdz09

31

40861 - 40895

https://zoom.us/j/93980779420?pwd=T1JWeWNtTm9KU3FhZUs4SUdPbS9EUT09

32

40896 - 40930

https://zoom.us/j/94774692470?pwd=RThnRG9YeWF6TG1PSmtrZklWYld1QT09

33

40931 - 40965

https://zoom.us/j/99428882373?pwd=MGtFaHI2Y1YyYjYxU3R1Q2V3QlNVZz09

34

40966 - 41000

https://zoom.us/j/99512112633?pwd=OGVHNkU5YkhYVnVtVTVjdnZIVWpEQT09

35

41001 - 41035

https://zoom.us/j/96645875319?pwd=Q1dPeTlaY0NrSFpUbExURHArVGVMUT09

36

41036 - 41070

https://zoom.us/j/99443025102?pwd=dUlKamxGMnJ1TWI3Y3hGeHY2Qmo2Zz09

37

41071 - 41105

https://zoom.us/j/95338679678?pwd=Nmhma0RhQmdvR2lhY1kxak14VFZqZz09

38

41106 - 41140

https://zoom.us/j/97219186523?pwd=NDFZb3EvcHlLS3YvdjFtSGFMVjZXUT09

39

41141 - 41175

https://zoom.us/j/99191275540?pwd=bE5YVlUyMUNYVldxWmZJQVBtRVMvQT09

40

41176 - 41210

https://zoom.us/j/95848559716?pwd=NVNJRU1mZHpUdkRILyt6Z2VEWjZoZz09

41

41211 - 41244

https://zoom.us/j/94449510230?pwd=RUhwZzFPd1lSTWY4bGIwcFdwNk5rUT09

42

41245 - 41278

https://zoom.us/j/95467162606?pwd=a3QybWJaYllqVDAyUzFYdFloYVRMdz09

43

41279 - 41312

https://zoom.us/j/96704995110?pwd=RlJTNDc0ajdvRGs3NnBZQURIQTRRUT09

44

41313 - 41346

https://zoom.us/j/93105367085?pwd=bjc2YXcwUzZnNk9mbkFyZ3E2T1VZUT09

45

41347 - 41380

https://zoom.us/j/92010314930?pwd=amVaSGdtWlUrbUR4S2dYeWw3dCtyQT09

46

41381 - 41414

https://zoom.us/j/98678711794?pwd=ZVROdnZhd2M1eE9ySlowcFcvS2pJdz09

47

41415 - 41448

https://zoom.us/j/92089251500?pwd=WTRJb0xDSlVXN05GMmhrZ0JWT01ldz09

48

41449 - 41482

https://zoom.us/j/99337809560?pwd=dU0vTldUSGF4TzVvM3dYMS9rcmVHZz09

49

41483 - 41516

https://zoom.us/j/97574023267?pwd=bVRwZTlqZHlmQ2VsSEt0QU5uS09lZz09

50

41517 - 41550

https://zoom.us/j/96729208158?pwd=Q1VvQ1ovN0p5VGhQQzRPYzE4aUpOdz09

51

41551 - 41584

https://zoom.us/j/96329627157?pwd=Qk5kOTZQdlZZM0ltZ01JNE4vR3h0QT09

52

41585 - 41618

https://zoom.us/j/95259672427?pwd=Si92RTQ0dGkyTHU0b2JzTVFuWWcrZz09

53

41619 - 41652

https://zoom.us/j/92320581921?pwd=dVFXQllreDliNkJqeGZBUHZ2SXEvZz09

54

41653 - 41663

50001 - 50016

60001 - 60008

https://zoom.us/j/92555691983?pwd=cmJGbm9LdlVJWnlMaXdWeVJCRGxMQT09

 55

60009 - 60042

https://zoom.us/j/95888426846?pwd=dTlrZzlVN01rbEVmNHZoS0JvTjVldz09

 56

60043 - 60076

https://zoom.us/j/99315862438?pwd=RWVxb29tRDNzYUZaMWJ6REpvSnFrZz09

 57

60077 - 60110

https://zoom.us/j/98504151792?pwd=L0ZnLzl4Q09kNlFMdDYvVFJXNU4xdz09

 58

60111 - 60144

https://zoom.us/j/91013451013?pwd=U1JnejRncGlMVTRoek1RZlFhd3FtZz09

 59

60145 - 60178

https://zoom.us/j/93845167108?pwd=Y21oMmJ2WDJydnQ1N3dnOEFwZy85Zz09

 60

60179 - 60208

https://zoom.us/j/99671453114?pwd=M1hhMzJHOEFuVXBrbnV1YW4vS1hLQT09

 61

60209 - 60238

https://zoom.us/j/96275923597?pwd=dW8wOTByTE10ZHk2b3dlcFJTaHZDdz09

 62

60239 - 60254

70001 - 70014

https://zoom.us/j/94335852051?pwd=K0I3WjhqSmdOMVZOblZzTUdYQm91Zz09 

Top
Copyright (c) 2013, The Korean Physical Society
Tel: 02-556-3241 | FAX: 02-554-1643 | E-mail: kpskphc@gmail.com
(06130) 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22(역삼동) 한국과학기술회관 신관 601호